Note that the latest edits may not currently be reflected in the tool.
Page User Date

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[迎面而來]]的[[汽車]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:35 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[汽車]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:35 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[迎面而來]]的[[計程車]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:34 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[公共小型公車]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:32 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[接駁]]巴士的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:31 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[路面電車]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:30 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[電車]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:29 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[車站]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:29 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[火車]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:28 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[子彈頭]][[高鐵]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:28 p.m.

? (zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''?''' #表示[[鐵路車輛]]的emoji。 #[[車廂]]。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 1:27 p.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''♀''' #表示[[女性]]標誌的emoji。 #{{zhushi|植物學}} [[雌花]]、[[雌蕊]]。 #{{zhushi|天文學}} 金…

Fglffer July 29, 2019, 10:33 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''♂''' #表示[[男性]]標誌的emoji。 #*{{zhushi|植物學}} [[雄花]]。 #{{zhushi|天文學}} [[火星]]的行星…

Fglffer July 29, 2019, 10:22 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''☓''' #表示[[聖安得烈]][[十字]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 9:56 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''☙''' #表示[[反轉]][[花邊]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 9:54 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''❧''' #表示[[旋轉]][[花邊]]的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 9:52 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''❦''' #表示[[花邊]]的emoji。 ===參見=== * [[❧]](旋轉花邊) * [[☙]](反轉花邊) 分类:跨…

Fglffer July 29, 2019, 9:51 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''☔''' #表示[[雨滴]]落在[[雨傘]]上的emoji。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 9:45 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''☂''' #表示[[雨傘]]的emoji。 #{{zhushi|氣象學}} 很常用來表示下雨天的時候。 分类:跨语言符…

Fglffer July 29, 2019, 9:44 a.m.

(zh.wiktionary.org)

新页面,内容: {{跨语言}} {{character info/new}} ===符号=== '''☕''' #表示[[熱飲]]的emoji。 #表示一杯[[茶]]或是[[咖啡]]。 [[分类:跨语言符号]]

Fglffer July 29, 2019, 9:38 a.m.
Page 2 of 10